FAQs Complain Problems

विनियोजन ऐन , आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन