FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

निजगढ नगरपालिका क्षेत्र भित्र मिति २०७८।०१।२५ गते देखि मिति २०७८।०२।२५ गते सम्मको कोभिड-१९ केसको अद्यावधिक विवरण देहाय अनुसार रहेको व्यहोरा आदरणीय निजगढ नगरवासीहरूका साथै सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ