विक्रि कार्य र दर्ता कार्यकाे म्याद थप गरिएकाे सुचना