प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना