कोरोना रोग बाट बच्ने उपायहरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु