आज मिति २०७७।०२।०४ गते निजगढ नगरपालिका नगर प्रमुख श्री सुरेशकुमार खनाल ज्यूको संयोजकत्वमा निजगढ नगरपालिका कोरोना भाइरस अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय भयो