सम्पूर्ण सैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा