मिति २०७५/११/१३ गते बसेको निजगढ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा भएको निर्णय