प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सबै सामुदायिक बिद्यालयहरु