अत्यावश्यक औषधिहरु खरीद सम्वन्धि दरभाऊ पत्रको सुचना