सहायकस्तर पाचाै खुल्लातर्फको लिखित परिक्षा सन्चालन हुने सूचना