ह्‌युम पाईप तथा एच.डि.पि. खरीद सम्वन्धी दरभाऊ पत्र आव्हानको सुचना